Посадова інструкція класного керівника

Документація класного керівника

Посадова інструкція класного керівника
1. Загальні положення.

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфіка­ційної характеристики класного керівника, «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 06.09.2000 № 434, Інструктивно-методичного листа МОН «Основні напрямки діяльності класного керівника» від 30.10.1992.
При складанні інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, затвердженої наказом Міносвіти України від 01.08.01 № 563.

1.2.Класний керівник призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3.Класний керівник повинен мати вищу чи середню спеціальну педа­гогічну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.

1.4.Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику дирек­тора школи з виховної роботи.

1.5.У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законо­давством України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань осві­ти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локаль­ними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).
1.6 Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.
2. Функції.
Основними напрямами діяльності класного керівника є:
2.1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і мораль­ного формування особистості учнів.
2.2. Формування колективу класу. Створення і координація роботи органів учнівського самоврядування в класі.
2.3. Соціальний захист учнів (в межах його повноважень)
2..4. Робота з батьками учнів.
2.5. Організація роботи з техніки безпеки, охорони життя учнів під час навчальновиховного процесу, позаурочних заходів.
2.6. Контроль за виконанням учнями «Правил внутрішнього розпорядку школи».
3. Посадові обов'язки.
Класний керівник виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.
3.2. Здійснює вивчення особистості кожного учня в класі, його нахилів. Співпрацює з соціально-психологічною службою школи з питань: соціометрічних досліджень колективу, моніторингу розвитку особистості учнів, професійної орієнтації, роботи з категорійними учнями (бездоглядними, безпритульними, схильними до правопорушень, вживання алкоголю, тютюнопаління, з асоціальних сімей, з девіантною поведінкою)
3.3. Щодня (до кінця другого уроку) здійснює облік відвідування учнями його класу школи, встановлює причину їх відсутності, фіксує данні в щоденнику класу в графі «відсутні учні», надає інформацію черговому класу.
3.4. Створює сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.
3.5. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.
3.6.Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.
3.7 Надає допомогу учням у навчальній діяльності, виявляє причини низької успішності, організовує їх усунення.
3.8. Сприяє одержанню додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах поза­шкільної освіти за місцем проживання.
3.9. Організовує життя колективу класу у відповідності з віковими особ­ливостями та інтересами учня і вимогами суспільства.
3.10. Веде контроль за отриманням учнями класу навчальних підручників т їх здачу в бібліотеці школи згідно графіка.
3.11. Планує роботу з учнями згідно з планом школи , методичних рекомендацій МОНу, міського управління освіти, НМЦ.
3.12. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропа­ганду здорового способу життя; проводить спортивно-масові та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів у класі.
3.13. Забезпечує участь класу у загально шкільних, районних, міських заходах, забезпечує дисципліну учнів пі час проведення заходу, та несе відповідальність за збереження їх життя і здоров’я.
3.14. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює запов­нення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.
3.15. Під час виїзду (виходу) учнів класу за межі школи оформлює необхідну документацію (згідно вимог Міського управління освіти), реєструє вихід в «Журналі реєстрації виїзду учнів».
3.16. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).
3.17. Будує відносиниз вихованцями на основі взаємоповаги, толерантності, демократизму, гуманізму.
3.18. Планує виховну роботу в класі.
3.19. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності та несе від­повідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчаль­ного процесу та виховних заходів.
3.20. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допо­моги.
3.21. Вносить пропозиції з питань покращення і оздоровлення умов про­ведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекції школи про всі недоліки в забезпеченні освітньо­го процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров'я.
3.22. Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час про­ведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журншіі реєстрації інструктажів.
3.23. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вулич­ного руху, поведінки в побуту, на воді тощо.
3.24. Бере участь у роботі МО класних керівників, педагогічної ради школи.
3.25. Проходить періодичні медичні обстеження.
3.26. Проводить раз на тиждень (щовівторка з 8.00 до 8.30) тематичну годину спілкування згідно календарного плану, який затверджено директором.
3.27. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадсь­ких місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.
3.28. У своїй роботі традиційні та інтерактивні технології, методи, форми роботи.
3.29. Постійно підвищує свою професійну майстерність, виявляє свою професійну педагогічну , психологічну, комунікативну мобільність у роботі з учнями , батьками , колегами.
4. Права.
Класний керівник має право:
4.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.
4.2. На захист професійної честі і гідності.
4.3. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповідні пояснення.
4.4. Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування чи службо­вого розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм про­фесійної етики.
4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
4.6. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.
4.7. Регулярно підвищувати свою кваліфікацію.
4.8.Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягува­ти учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпо­рядку.
5. Відповідальність.
5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів відповідно до законодавства України.
5.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпо­ряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених Інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.
5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'яза­них з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за подібний вчинок не вважається мірою дисциплінарної відповідальності.
5.4.3а відвідування учнями навчальних занять, у разі виявлення пропусків уроків без поважної причини, терміново інформує заступника директора з ВР про пропуски і заходи, що вжиті для залучення учня до занять.
5.5 За поведінку учнів під час навчально виховного процесу. У разі виявлення систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку з боку учнів надає цю інформацію до Ради профілактики школи .
5.6. 3а навмисне спричинення школі чи учасникам навчального про­цесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадо­вих обов'язків класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством чи цивільним зако­нодавством.
6. Взаємовідносини. Класний керівник:
6.1.. Замінює у ( встановленому порядку) тимчасово відсутніх класних керів­ників.
6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і семестр. План роботи розглядається заступником директора школи з виховної роботи та затверджується директором школи.
6.3. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення семестру.
6.4. Отримує від директора школи і його заступників інформацію норма­тивно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
6.5. Працює в тісному контакті з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.
6.6. Класний керівник надає всю необхідну документацію за вимогою адміністрації школи (списки , журнали, заяви, протоколи тощо)
З посадовою інструкцією ознайомлений : _____________ ___________ ___________ П.І.Б. дата підпис

Немає коментарів:

Дописати коментар